Chi tiết về hủy và bỏ hóa đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Dưới đây, tư vấn kế toán Lawkey sẽ giúp bạn đọc phân biệt giữa hủy và bỏ hóa đơn trong báo cáo tình hình sử hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là báo cáo về việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong kỳ để biết doanh nghiệp đã viết, xuất ra bao nhiêu hóa đơn, trong đó có bao nhiêu hóa đơn bị xóa bỏ, hủy, hay mất. Có hai mục dễ nhầm lẫn là hủy và bỏ hóa đơn trong báo cáo tình hình sử hóa đơn. Dưới đây, tư vấn kế toán Lawkey sẽ giúp bạn đọc phân biệt giữa hủy và bỏ hóa đơn trong báo cáo tình hình sử hóa đơn:

1. Về hủy hóa đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về các trường hợp hủy hóa đơn bao gồm:

+ Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

+ Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

+ Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Xử lý khi hủy hóa đơn

+ Trường hợp hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

+ Trường hợp hủy hóa đơn của cơ quan thuế

Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in.

2. Quy định về trường hợp bỏ hóa đơn

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về các trường hợp hủy hóa đơn bao gồm:

+ Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

+ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

+ Trường hợp người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản hồi hóa đơn đã lập.

Như vậy, tùy trường hợp mà bạn sẽ kê khai vào mục hủy hoặc bỏ hóa đơn trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Trên đây là tư vấn của các chuyên viên dịch vụ kế toán thuế Lawkey về hủy và bỏ hóa đơn trong báo cáo tình hình sử hóa đơn.

>>> Xem thêm: Những sai sót khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *