Cổ đông phổ thông muốn rút vốn khỏi công ty cổ phần làm như thế nào?

Cổ đông phổ thông muốn rút vốn khỏi công ty cổ phần làm như thế nào

Hiện nay loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần được mọi người lựa chọn khá nhiều. Từ đó cũng có nhiều người muốn góp vốn để trở thành một cổ đông của công ty. Nhưng cổ đông phổ thông muốn rút vốn khỏi công ty cổ phần làm như thế nào?

1 Khái quát về cổ phần và cổ đông.

Để mọi người có thể hiểu hơn về cổ đông cũng như cổ phần trong công ty cổ phần là gì. Lawkey sẽ đưa ra một số thông tin cơ bản như sau:

1.1 Cổ phần là gì?

Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty thành các phần bằng nhau.

Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của công ty cổ phần. Cổ phần thuộc mỗi loại tạo cho người sở hữu các quyền và nghĩa vụ pháp lý.

Các loại cổ phần trong công ty

Công ty cổ phần thường có các loại cổ phần sau đây:

+ Cổ phần phổ thông

+ Cổ phần ưu đãi (cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ phần ưu đãi hoàn lại; cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định).

1.2 Cổ đông là gì?

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần

Các loại cổ đông:

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Cổ đông phổ thông có được rút vốn đã góp khỏi công ty cổ phần không?

Sau đây, lawkey sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi: “Cổ đông phổ thông có được rút vốn đã góp khỏi công ty cổ phần không?” và “muốn rút thì phải làm như thế nào?”

2.1 Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

“…Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra…”

Như vậy, qua quy định trên có thể thấy cổ đông phổ thông không thể trực tiếp rút vốn đã góp bằng cổ phần ra khỏi công ty dưới mọi hình thức.

2.2 Các cách để cổ đông phổ thông rút lại vốn đã góp.

Thứ nhất: Yêu cầu công ty mua lại số cổ phần đã góp

Căn cứ theo khoản 1 điều 129 Luật doanh nghiệp 2014 bạn có thể yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của mình đã góp trong trường hợp bạn biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty, và bạn phải chứng minh được việc thay đổi tổ chức của công ty ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.

Trong trường hợp này, yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề nêu trên.

Thứ hai: Chuyển nhượng phần vốn góp cho các cổ đông khác

Trong trường hợp này bạn có thể thực hiện như bước thứ nhất đối với số cổ phần của mình.

Thứ ba: Chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải cổ đông công ty

Đối với trường hợp này, người nhận chuyển nhượng phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận là cổ đông của công ty sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần.

Qua bài viết trên đây, mong các bạn có các quyết định đúng đắn trong quyết định rút vốn đã góp khỏi công ty cổ phần. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *