Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh

Đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh

Thành viên hợp danh là ai? Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh? Những lưu ý khi thay đổi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh theo quy định pháp luật.

1. Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Theo Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

– Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

Như vậy theo quy định trên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam chỉ có thể là cá nhân và gồm ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, không quy định số lượng tối đa của thành viên hợp danh. Công ty hợp danh phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký nếu có sự thay đổi về thành viên hợp danh.

2. Các trường hợp thay đổi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Theo điều 42 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp, Công ty hợp danh đăng ký thay đổi thành viên hợp danh trong các trường hợp sau đây:

2.1. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Theo Điều 180 Luật doanh nghiệp 2014, Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Tự nguyện rút vốn khỏi công ty: Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

– Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng.

– Bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp: Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai; Vi phạm quy định về hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh tạ Điều 175 Luật doanh nghiệp; Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác; Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

– Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2.2. Tiếp nhận thành viên mới

Theo Điều 181 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

3. Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Theo Điều 42 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh, công ty hợp danh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

+ Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

+ Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Kèm theo thông báo, công ty còn phải nộp Danh sách thành viên công ty hợp danh; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên hợp danh mới. Cụ thể:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

4. Trình tự thực hiện

Công ty hợp danh phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký nếu có sự thay đổi về thành viên hợp danhKhi nhận Thông báo thay đổi, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung bài viết Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh, LawKey gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc hoặc có nhu cầu thành lập công ty liên hệ LawKey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *