Điều kiện về mục đích nội dung giao dịch dân sự không trái pháp luật và đạo đức

Điều kiện về mục đích nội dung giao dịch không trái pháp luật và đạo đức

Trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, có một điều kiện về mục đích nội dung dân sự giao dịch không trái pháp luật và đạo đức. Vậy điều kiện đó được hiểu như thế nào?

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

+ Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

+ Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

>> Xem thêm: Phân loại giao dịch dân sự

Điều kiện về mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội

Nội dung của điều kiện này được được hiểu như sau:

Nội dung và mục đích của giao dịch dân sự

Mục đích của giao dịch dân sự là hậu quả pháp lý sẽ phát sinh từ giao dịch mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch. Mục đích pháp lý của giao dịch dân sự khác với động cơ xác lập giao dịch, động cơ xác lập giao dịch là nguyên nhân thúc đẩy các bên tham gia giao dịch dân sự và không mang tính pháp lý. Mục đích luôn luôn được xác định còn động cơ có thể được xác định hoặc không.

Nội dung của giao dịch dân sự là tổng hợp các điều khoản mà các bên đã cam kết, thỏa thuận trong giao dịch. Những điều khoản này xác định quyền, nghĩa vụ của các bên phát sinh từ giao dịch.

Mục đích và nội dung của giao dịch có quan hệ chặt chẽ với nhau. Con người xác lập, thực hiện giao dịch dân sự luôn nhằm đạt được mục đích nhất định và muốn đạt được mục đích đó, họ phải cam kết, thỏa thuận về nội dung và ngược lại những cam kết, thỏa thuận về nội dung của họ là để đạt được mục đích của giao dịch. 

Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không trái với pháp luật đạo đức xã hội

Để giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật thì mục đích và nội dung của giao dịch không được trái với pháp luật, đạo đức xã hội. Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

Chỉ những tài sản được phép giao dịch, những công việc được phép thực hiện không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội mới là đối tượng của giao dịch dân sự.

Những giao dịch dân sự xác lập nhằm trốn tránh pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội là những giao dịch có mục đích và nội dung không hợp pháp, không làm phát sinh hiệu lực pháp luật của giao dịch đó.

>> Xem thêm: Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

Trên đây là tư vấn về vấn đề điều kiện về mục đích nội dung giao dịch không trái pháp luật và đạo đức mà công ty chúng tôi xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *