Điều kiện, tiêu chuẩn kiểm soát viên công ty cổ phần

Điều kiện, tiêu chuẩn trở thành kiểm soát viên công ty cổ phần

Bạn muốn thành lập công ty cổ phần như bạn không biết kiểm soát viên công ty cổ phần có trách nhiệm, vai trò gì? Và Điều kiện, tiêu chuẩn kiểm soát viên công ty cổ phần là gì? Tư vấn pháp luật Lawkey xin được trình bày như sau:

Vai trò của ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần được quy định cụ thể tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2014 tuy nhiên, tư vấn Lawkey xin đưa ra những ý chính về vai trò trách nhiệm của ban kiểm soát như sau:

– Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

– Kiểm tra bất thường: Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

– Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Điều kiện, tiêu chuẩn kiểm soát viên công ty cổ phần

Để được bầu là kiểm soát viên công ty cổ phần thì cá nhân đó phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  • Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  • Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài ra đối với kiểm soát viên của công ty đại chúng thì theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng thì phải đảm bảo điều kiện nêu trên và không thuộc các trường hợp sau đây:

  • Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  • Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Trên đây là nội dung tư vấn LawKey về kiểm soát viên công ty cổ phần. Nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *