Những lưu ý về nội dung, hình thức của di chúc

Khi lập di chúc thì cần phải chú ý những gì về nội dung, hình thức của di chúc? Bạn cần nắm rõ những điều này để tránh di chúc không được pháp luật công nhận.

Thứ nhất, về nội dung của di chúc:

Điểm b Khoản 1 Điều 652 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 652. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

…”

Như vây, nội dung của di chúc không được trái với pháp luật, đạo đức xã hội.Ví dụ: Di chúc để lại di sản để thực hiện một hoạt động vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Mặt khác, Điều 653 quy định về các nội dung phải có của di chúc bằng văn bản như sau:

Điều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản

1. Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.”

Hình thức của di chúc:

Điều 627 BLDS năm 2015 quy định: “Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng”. Theo đó:

Di chúc bằng văn bản gồm:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Đối với di chúc miệng:

Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Và cần lưu ý rằng trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực

Như vậy, Lawkey vừa gửi tới bạn đọc bài viết về Những lưu ý về nội dung, hình thức của di chúc

>>> Xem thêm: Thực hiện khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *