Quyền nghĩa vụ của quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Quyền nghĩa vụ của quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Trong quá trình doanh nghiệp tham gia vào việc phá sản, pháp luật quy định có một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với việc phá sản. Dưới đây là nội dung quyền nghĩa vụ của quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản.

Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản là ai?

Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Quyền nghĩa vụ của quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản

Quyền nghĩa vụ của quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản được quy định như sau:

Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

– Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

– Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

– Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;

– Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

– Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;

– Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;

– Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

– Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;

– Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

> Xem thêm: So sánh phá sản và giải thể doanh nghiệp

                         Phá sản theo thủ tục rút gọn

 Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc nhất định

– Thu thập tài liệu, chứng cứ;

– Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

– Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

Các quyền nghĩa vụ khác

– Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình

– Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

– Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

>> Xem thêm: Ai có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Trên đây là tư vấn của Lawkey xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *