Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật

Khi tham gia vào hợp tác xã, các thành viên có những quyền hạn và phải thực hiện các nghĩa vụ nhất định. Vậy quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã là gì?

Căn cứ vào Luật hợp tác xã 2012, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Quyền của thành viên hợp tác xã

– Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

– Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

– Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

– Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

– Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ.

– Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

– Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

– Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

– Quyền khác theo quy định của điều lệ.

>> Xem thêm: Tài sản không chia của hợp tác xã

Nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

– Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.

– Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.

– Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

– Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên và quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.

>> Xem thêm: Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã đối với người nước ngoài

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *