Tài sản không chia của hợp tác xã

Quy định về tài sản không chia của hợp tác xã theo pháp luật

Khi thành lập hợp tác xã, các chủ thể cần phải hiểu rõ các vấn đề thuộc tài sản của hợp tác xã. Vậy quy định về tài sản không chia của hợp tác xã là gì?

Căn cứ vào Luật hợp tác xã 2012, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Tài sản không chia của hợp tác xã là gì?

Tài sản không chia là một bộ phận tài sản đặc biệt của hợp tác xã. Nó không được chia cho các thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã hoặc khi hợp tác xã chấm dứt hoạt động. 

Tài sản không chia của hợp tác xã bao gồm: 

– Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

– Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, chữ theo thỏa thuận là tài sản không chia;

– Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia;

– Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.

>> Xem thêm: Hồ sơ đăng ký hợp tác xã trên mạng điện tử hợp lệ

Xử lý tài sản không chia của hợp tác xã khi giải thể

Tài sản không chia của hợp tác xã khi giải thể được quy định như sau:

Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước

Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước thì chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.

Các phần giá trị tài sản khác

– Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi chm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được Điều lệ quy định là tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên thì đại hội thành viên quyết định phương án xử lý thích hợp;

– Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động thì đại hội thành viên quyết định chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác (ưu tiên bàn giao lại cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác) nằm trên địa bàn nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn.

>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về vấn đề quy định về tài sản không chia của hợp tác xã xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *