Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

1. Quy định về thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Theo Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

– Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

2. Hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Hồ sơ gồm có:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung Thông báo bao gồm:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

– Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nhng nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

3. Trình tự thực hiện

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

4. Thời hạn giải quyết

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Lưu ý: Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trên đây là nội dung bài viết Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp, LawKey gửi tới bạn đọc, nếu có nhu cầu thành lập doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vui lòng liên hệ LawKey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *