Triệu tập đại hội thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Triệu tập đại hội thành viên hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã

Việc thông qua các quyết định quan trọng nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Vậy việc triệu tập đại hội thành viên hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào?

Căn cứ vào Luật hợp tác xã 2012, công ty chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu (sau đây gọi chung là đại hội thành viên).

Đại hội thành viên thường niên phải được họp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính do hội đồng quản trị triệu tập.

Các trường hợp họp đại hội thành viên bất thường

Các trường hợp họp đại hội thành viên bất thường được quy định như sau:

Thẩm quyền triệu tập họp của Hội đồng quản trị 

– Hội đồng quản trị triệu tập đại hội thành viên bất thường trong những trường hợp sau đây:

+ Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của hội đồng quản trị;

+ Hội đồng quản trị không tổ chức được cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập;

+ Theo đề nghị của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

+ Theo đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên.

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên, hội đồng quản trị phải triệu tập đại hội thành viên bất thường.

>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã

Thẩm quyền triệu tập họp của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

Trường hợp quá thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thành viên bất thường hoặc quá 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thường niên thì ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có quyền triệu tập đại hội thành viên.

Thẩm quyền triệu tập họp của thành viên đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có quyền triệu tập mà không triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thành viên đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền triệu tập đại hội.

Quy định về số lượng thành viên tham dự

– Đại hội thành viên được tiến hành khi có ít nhất 75% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự; trường hợp không đủ số lượng thành viên thì phải hoãn đại hội thành viên.

– Trường hợp cuộc hợp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của đại hội thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có ít nhất 50% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham dự.

– Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của đại hội thành viên được tiến hành không phụ thuộc vào số thành viên tham dự.

>> Xem thêm: Điều kiện đối với các chức danh quản lý trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trên đây là nội dung tư vấn về triệu tập đại hội thành viên hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã mà công ty chúng tôi xin được gửi tới bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *